Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Fagartikkel 03/2018 – Uavhengig kontroll av brannsikkerhet

I henhold til Byggesaksforskriften (SAK10) skal det utføres uavhengig kontroll av brannsikkerhet for byggverk i tiltaksklasse 2 og 3 på konseptnivå.

15/5/2018

I henhold til Byggesaksforskriften (SAK10) skal det utføres uavhengig kontroll av brannsikkerhet for byggverk i tiltaksklasse 2 og 3 på konseptnivå. Dette utføres ved å utarbeide et brannkonsept/brannstrategi som legger føringer for videre prosjektering av bygget. Når et brannkonsept skal kontrolleres i forbindelse med uavhengig kontroll, er mandatet til kontrolløren å påse at konseptet svarer ut de forutsetninger som skal ligge til grunn for videre prosjektering. Prosjekteringen skal føre til at bygget tilfredsstiller de krav som er gitt i byggeteknisk forskrift når bygget er ferdigstilt.

1.    Erfaringer

I svært mange av brannkonseptene som blir kontrollert, blir det avdekket avvik. Avvikene er naturligvis av varierende art, men det blir forholdsvis ofte avdekket graverende feil eller mangler ved konseptet. Da det ikke legges konkrete føringer for hva som skal kontrolleres av den uavhengige kontrollen er det opp til hver enkelt kontrollør å «velge» hvor omfattende kontrollen skal være. Dette fører til at kontrollene blir utført forskjellig fra kontrollør til kontrollør.

2.   Fravik

Brannkonseptet skal legge føringer på konseptnivå, slik at bygget skal tilfredsstille de byggetekniske forskriftene. For at dette skal fungere i praksis må brannkonseptet være ferdig utarbeidet på et tidlig stadium, slik at de prosjekterende kan benytte konseptet til detaljprosjektering for å oppfylle kriteriene, og på denne måten unngå fravik i størst mulig grad. Byggeforskriften gir åpning for fravik fra de preaksepterte ytelsene, forutsatt at forholdet som skal fravikes blir tilsvarende eller bedre enn forskriftskravene. Dersom preaksepterte ytelser skal fravikes må dette dokumenteres ved analyse. I mange tilfeller oppfatter vi at fravik benyttes slik at entreprenørene skal spare penger ved å velge «enkle og billige» løsninger. Dette fører ofte til svakere løsninger enn hva de preaksepterte ytelsene beskriver, og i mange tilfeller presenteres fraviket med mangelfull dokumentasjon som knapt kan kalles analyse.

3.   Kontroll av utførelse

Uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3 omfatter de fire kontrollområdene geoteknikk, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. Ved de 3 førstnevnte kontrollområdene er det krav til kontroll av prosjektering og utførelse. Det er derimot ingen krav til uavhengig kontroll av detaljprosjektering og utførelsen for brannkonseptet. Erfaringer viser at det ofte forekommer mangelfulle løsninger med branntetting av gjennomføringer gjennom seksjons- og brannskiller, dører som ikke tetter, organisatoriske tiltak som forutsetning for rømning etc.

4.   Oppsummering

Ved å innføre uavhengig kontroll også av detaljprosjektering og utførelse av branntekniske tiltak kunne mange av feilene vært luket bort, og brannsikkerheten av nye og rehabiliterte bygg kunne blitt bedre. Inntil myndighetene eventuelt innfører krav til kontroll av utførelsen, er OPAKs råd til byggherrer å påse at branntekniske tiltak blir etablert i henhold til forskriftens krav, slik at personsikkerheten i bygninger blir ivaretatt.

OPAK AS/Bjørn-Erik Andersen – Spesialrådgiver og Jan Johansen – Avdelingsleder for Byggfaglig Spesialrådgivning /Fagartikkel nr. 03/2018

Relevante artikler