Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OPAK AS
Selskap

Eiendomsplan for fremtidig tilbud innen psykisk helse og rus i Vestre Viken er overlevert!

22/6/2023

Kort om prosjektet

Navn: Eiendomsplan PHR Del 2 – Lokalsykehusfunksjoner
For: Vestre Viken Helseforetak
Når: August 2022 til mai 2023
Hvem: Henrik Dahlstrøm, Hans Petter Jakobsen og Julie Myrvold Nilsen fra avdeling Strategi og analyse

I løpet av 2022 og 2023 har OPAK bistått Vestre Viken Helseforetak i utarbeidelse av en eiendomsplan for det fremtidige tilbudet innen psykisk helse og rus i Vestre Viken. Prosjektet var på utviklingsplan- og tidlig konseptfasenivå, og i kombinasjon med sykehusbygg sine tidligfase-veiledere har vi benyttet oss av OPAK sin metodikk for konseptvalgutredning (KVU).

Vi har bistått Vestre Viken i å undersøke mulighetsrommet for det fremtidige tilbudet innen både poliklinisk- og døgnbehandling for psykisk helse og rus. Vi har bidratt i vurderinger av ulike alternativer, sett på muligheter for å bruke eksisterende eiendomsmasse på en mer arealeffektiv måte, ivaretatt medvirkning, sett på kostnader og miljøpåvirkning – og samtidig med alt dette planlagt for et tilstrekkelig godt tilbud slik at innbyggerne i Vestre Viken skal ha tilgang til god pasientbehandling i tråd med omstilling fra døgn til ambulerende og poliklinisk behandling.

Arbeidet med eiendomsplanen har gitt stort læringsutbytte, hvor vi har benyttet kunnskap fra flere av OPAK sine avdelinger på tvers. Vi har bistått med:

  • Prosjektstøtte/Prosjektledelse
  • Workshops/arbeidsmøter
  • Mulighetsstudie
  • Alternativanalyse m/ estimerte investeringskostnader
  • Økonomisk bærekraftsanalyse med kontantstrøm/nåverdiberegning
  • CO2-utslipp i byggefase/rehabiliteringsfase fordelt utover byggenes levetid
  • Finansieringsplan og utbyggingsprogram for anbefalt alternativ
  • Verdivurdering av eiendommer
  • Kvalitetssikring av overordnet teknisk program

Avslutningsvis har det vært et spennende prosjekt og vi takker for et godt samarbeid med oppdragsgiver Vestre Viken Helseforetak.

Bilde av Julie og Hans Petter fra en workshop på Blakstad sykehus sammen med virksomheten innen psykisk helse og rus i Vestre Viken i forbindelse med eiendomsplanen.

Relevante artikler