Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Fagartikkel 02/2016 – Utskifting av vinduer og balkongdører

Balkongdører som er skjeve og utette, vinduskarmer som råtner, beslag som gjør det vanskelig å åpne eller snu vinduet, samt ønske om energisparing, er noen eksempler på forhold som gjør det nødvendig å skifte ut dører og vinduer. Forut for bestilling er det mange beslutninger som skal fattes, slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor budsjettrammen.

13/10/2016

Balkongdører som er skjeve og utette, vinduskarmer som råtner, beslag som gjør det vanskelig å åpne eller snu vinduet, samt ønske om energisparing, er noen eksempler på forhold som gjør det nødvendig å skifte ut dører og vinduer. Forut for bestilling er det mange beslutninger som skal fattes, slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor budsjettrammen.

1.    Krav til nye vinduer og balkongdører

Offentligrettslige minstekrav til nye vinduer og balkongdører ivaretas gjennom lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og tilhørende forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift TEK 10).

I tillegg til offentlige krav som f.eks. fallsikring/barnesikring for nye vinduer og miljøkrav for fjerning av de gamle, er det viktig å velge produkter og løsninger som passer for borettslaget.

Viktige valg i den forbindelse er:

 1. Vedlikeholdsvennlighet mht. vask og maling.
 2. Materiale i karm (tre, aluminumsbelagt tre, aluminium eller pvc).
 3. Slagretning ut eller inn; innadslående, utadslående eller toppsving (husmorvindu).
 4. Varmeisolasjonsverdi (u-verdi).
 5. To- eller trelags glass.
 6. Funksjonsglass ytterst (eksempelvis solvarmedempende, antidugg, støyreduserende, sikkerhetsglass mot innbrudd i 1.etasje).
 7. Luftemulighet i vinduskarm (spalteventil)
 8. Ev. trinnløs luftebrems/luftestilling på balkongdør.
 9. Vindusbrett for blomster/pynt.
 10. Muligheter for gardiner/persienner.
 11. Estetiske valg for utvendig og innvendig belisting. Bredde/profil.
 12. Fargesetting; ensfarget hvite ute/inne, eller hvite inne og bygningstilpasset farge ute.

2.    Produktvarianter

De forskjellige produsenter og leverandører kan ha forskjellige anbefalinger alt etter hvilke løsninger de kan levere. Noen kan levere trevinduer og andre kan levere aluminiumsvinduer. Det kan også være grunner til å gi råd som er spesialtilpasset brukere og de stedlige forholdene, eksempelvis:

 1. Toppsving utadslående.
 2. Sidesving.
 3. Vippes inn i toppen.
 4. Sideveis innadslående.
 5. En-hånds innadslående.
 6. To-hånds innadslående.
 7. Kombinasjonsvindu.
 8. Fast karm.
 9. Brannvinduer (mot brannsmitte ved to leiligheter nærme hverandre).
 10. Balkongdør med høy eller lav brystningshøyde (mht. innsyn).

3.    Avfallshåndtering

Miljødirektoratet gir bestemmelser om fjerning og demontering av de gamle dører og vinduer. Prosjektet kan innebære frakt og håndtering av store mengder vinduer og dører. Hjemmesiden www.miljødirektoratet.no gir veiledning om forskrifter for behandling av gamle vinduer og dører som farlig avfall pga. faren for innhold av miljøgifter. Det er alderen på eksisterende vinduer som gir grunnlag for å vurdere sannsynlighet for faren for miljøgifter.

Klorparafiner

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har tidligere kartlagt innholdet av miljøgifter i isolerglassruter og annet bygningsavfall. Undersøkelsene har påvist bruk av klorparafiner i lim og tetningslister i isolerglass laget fra midten av 1970-tallet og fram til rundt 1990. Klorparafiner er en miljøgift og kasserte ruter med mer enn 0,25 prosent klorparafiner er farlig avfall som skal leveres godkjent mottak for miljømessig forsvarlig behandling.

PBC

Polyklorerte bifenyler (PCB) er meget helse- og miljøskadelige. Barn og unges biologi gjør at de er mer følsomme for PCB-forurensing enn voksne. Miljøvernmyndighetene har laget en handlingsplan for å redusere nye tilførsler av PCB. Det er viktig at PCB-holdig avfall håndteres riktig og sikkert, ved for eksempel rehabilitering eller rivning av bygg.

Vinduer med PCB-holdig lim var svært vanlige på 1960- og 1970-tallet. Så lenge isolerglassrutene er montert i bygg, medfører de ubetydelig forurensningsfare. Faren for forurensning oppstår når rutene tas ut av bruk og kastes. Fra 2002 til 2010 ble det samlet nesten en halv million isolerglassruter med PCB.

Krav til avfallsbehandling utarbeides normalt etter analyse av prøver som tas av typiske vinduer når prosjektet er i gang.

4.    Rådgivning i beslutningsprosessen

OPAK anbefaler at det innhentes erfaren rådgivning for gjennomføring av et dør- og vindusprosjekt i boligselskaper. Det er viktig å stille alle spørsmål og få svar på disse, før man setter i gang med prosjektet. Dette vil forenkle den interne prosessen og avlaste styret. Utgangspunktet må være å avklare og forankre enighet om hvorfor utskifting er nødvendig.

Artikkelen er skrevet av Morten Langvik for OPAK AS

Relevante artikler