Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Dette kan bli fremtiden til regjeringskvartalet

– Et svært krevende prosjekt å jobbe med.

17/3/2014

– Et svært krevende prosjekt å jobbe med.

Sammen med Metier og LPO arkitekter har OPAK jobbet med å anbefale det beste alternativet for hva som skal skje med regjeringskvartalet.

Sammen har de utarbeidet en fullstendig konseptvalgutredning (KVU) som drøfter ulike alternativer i lys av blant annet sikkerhet, kostnader og funksjonalitet.

– Vi har troen på anbefalingen vi har kommet frem til. Den er robust i forhold til endringer i sentrale forutsetninger, sier Asbjørn Hansen, seksjonsleder for utredning og analyse og oppdragsansvarling i OPAK.

Utredningen ble startet i august i fjor og lagt frem for Fornyings-, administrasjons og kirkeminister Rigmor Aasrud 27. juni i år.

– Det har vært en krevende jobb. Det har vært mange hensyn å ta etter som dette er et sårt tema mange har meninger om, sier Hansen.

Startet med 23 muligheter

I alt er det vurdert 23 alternativer for hvordan regjeringskvartalet kan bli seende ut, med vekt på 11 hovedområder. Disse ble gjennom grovsiling skalert ned til fem konsepter for videre utredning i en alternativanalyse.

Disse alternativene blir fremstilt i KVU med grove riss over hvilke tomter som utnyttes og hvilke gater som bør holdes åpen eller stenges på grunn av sikkerhet.

Utrederne har landet på ett av konseptene: løsningen med utbygging østover.

– Vi har valgt denne anbefalingen fordi vi har troen på at dette er det beste alternativet i forhold til vurderingskriteriene som er satt, sier Hansen.

Akersgata holdes åpen

Anbefalingen skisserer et stort og sammenhengende parkområde fra Høyesterett og nordover.

Det foreslås å rive Høyblokka, Y-blokka og de to nyere bygningene på Einar Gerhardsens plass, kjent som S-blokka og R4. Disse to sto ferdig i 1978 og 1988. Anbefalt konsept er derimot robust nok til å beholde disse byggene, hvis det blir besluttet.

G-blokka er foreslått bevart. R5, R6 og T5 i Akersgata er foreslått avhendet. Det etableres en 20 meters sikkerhetssone fra Akersgata slik at gaten kan holdes åpen for vanlig trafikk og ferdsel. Også Møllergata kan holdes åpen.

– Et av kriteriene som ble vurdert er bymiljøet, og hvordan eventuelle stengninger av gater ville påvirke et fremtidig regjeringskvartal. For valgte konsept, ble det ansett som positivt at både Akersgata og Møllergata kunne holdes åpne for gjennomgående trafikk.

Vanskelig utgangspunkt

Bombeangrepet 22. juli for to år siden gjorde store deler av bygningsmassen i regjeringskvartalet uegnet som arbeidssted. Det ble blant annet store ødeleggelser på de fire bygningene Høyblokka, Y-blokka, S-blokka og R4 og totalt måtte nesten 1800 ansatte flytte ut av regjeringskvartalet.

– Bakgrunnen for utredningen var at departementene har behov for en langsiktig løsning av lokaler som tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, funksjonalitet og som understøtter deres arbeid. Det skulle utredes en løsning hvor hovedtyngden av departementene lokaliseres i nåværende regjeringskvartal med tilgrensende områder, forteller Hansen.

Utredningen ble bestilt av Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet (FAD).

– Vi følte ved inngåelse av oppdraget stor ydmykhet over ansvaret som var gitt oss , ikke minst med tanke på oppdragets kompleksitet og forventede oppmerksomhet.

Rives eller ikke?

Det har vært mye debatt om høyblokken, med sterke meninger for eller mot rivning.

– Vi har lagt frem et anbefalt konsept som tar høyde for begge utfallene, men som viser hvor mye det eventuelt vil koste å bevare, sier Hansen.

Veien videre

Anbefalingen er levert til regjeringen som til slutt skal velge et konsept. Når konseptet er valgt vil et forprosjekt konkretisere den bygningsmessige utformingen mer detaljert, gjennom blant annet en arkitektkonkurranse.

Før dette skal det også gjennomføres en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KS1). Denne vil sannsynligvis ferdigstilles tidlig i 2014.

– Vi er nå i dialog med aktøren som gjennomfører KS1, og ser frem til at de kommer med deres anbefaling, sier Hansen.

Last ned hele konseptutvalgutredningen

Området er fortsatt en byggeplass. Nå er det opp til regjeringen å bestemme hva som skal gjøres.

Relevante artikler