Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Byen e’ Bergen og banen skal fram

Slik jobber OPAK for å hindre ulykker under utvidelsen av Bybanen.

2/6/2014

Slik jobber OPAK for å hindre ulykker under utvidelsen av Bybanen.

Etter 20 års planlegging, en to år lang byggeperiode og med en erkebergensk strid, ble Bybanen høytidelig åpnet av dronning Sonja i 2010. Det varte ikke lenge før skepsisen mot nykomlingen forsvant og Bybanen ble erklært en suksess.

I snitt har banen over 30.000 påstigninger i løpet av en vanlig ukedag, et antall som snart kommer til å dobles, tror myndighetene. Stadig flere vil bo mellom de syv fjell, og Bybanen er ryggraden i utviklingen av Bergen og Bergensdalen.

Fire grunnentrepriser

Byggetrinn 2, traseen mellom Nesttun og Lagunen, sto ferdig i juni i 2013, og like etter startet arbeidet med byggetrinn 3. Det omfatter strekningen mellom Lagunen og endestasjonen i det nye terminalbygget på Flesland.

Det er et ambisiøst og komplekst byggeprosjekt. Innen 2016 skal det legges syv kilometer skinnegang og bygges syv holdeplasser, seks tunneler og tre broer, i tillegg til en lang rekke prosjekter som inngår i infrastrukturen tilknyttet Bybanen. Kostnadsrammen for byggetrinnet er hele 3,5 milliarder kroner.

Byggetrinn 3 er delt i fire grunnentrepriser samt en entreprise for et nytt verksted og depot for Bybanen på Kokstad. Grunnentreprisene er tildelt noen av landets største entreprenører: Veidekke, NCC Anlegg, Skanska Anlegg og Skanska Bygg.

OPAK innleid som SHA-koordinator

I anleggsperioden er til sammen cirka 400 personer involvert i arbeidet, og Bybanen Utbygging (BU) legger vekt på at forskrifter og lovverk knyttet til SHA og HMS følges. På tre av de nevnte entreprisene har byggherren engasjert SHA-koordinatorer for utførelse (KU) fra OPAK.

– Vår rolle er å sørge for at Byggherreforskriften blir fulgt i alle deler av prosjektet. Det innbærer blant annet at vi på vegne av BU påser at entreprenørene etablerer prosjektspesifikke styringssystemer for HMS med grunnlag i den overordnede SHA-planen, sier Sandra Rommetveit i OPAK.

I startfasen var hun eneste KU i prosjektet, men etter hvert som arbeidet med alle entreprisene kom i gang, til sammen 20 i tallet, økte behovet. Nå har OPAK to personer i denne rollen.

– En KU skal påse at alle spørsmål knyttet til SHA følges opp og gis høy prioritet. Dette skjer gjennom deltakelse på entreprenørenes vernerunder, koordineringsmøter mellom tilstøtende entreprenører, byggemøter og gjennom egne befaringer, sier Rommetveit.

HMS-seminar

Ved oppstarten av Byggetrinn 3 arrangerte BU et HMS-seminar hvor blant andre bygge- og prosjektledere deltok. Målet var å bli enige om og utarbeide en tiltaksplan for å unngå ulykker og sikre god tilstedeværelse av byggherren.

To ganger i året arrangeres det sikkerhetsuker ved alle entreprisene, med HMS-relaterte temaer som arbeid i høyden, løfteutstyr, riggplass osv.

Obligatorisk sikkerhetskurs

Alle som skal arbeide med Bybanen skal gjennomføre et sikkerhetskurs for å kunne gå på anleggene. Der får den enkelte info om prosjektet, beredskapsplaner, dets krav til verneutstyr og kildesortering (80 %), og en liten oppfrisking i forskrifter og lover rundt SHA og HMS.

– Kursene holdes av både hovedentreprenørene og oss. På den måten fanger vi opp både arbeidere og konsulenter, sier Rommetveit.

RUH-verdi på 4

For å få en overordnet kontroll på eventuelle problemområder som må skjerpes for de neste periodene, er det utarbeidet en logg for innmeldte rapporter om uønskede hendelser (RUH).

Loggen brukes også for å kontrollere om entreprenørene melder fra til byggherren innen tilstrekkelig tid, og om byggherrens risikoanalyse, tiltak og plan for SHA bør revideres på grunn av for mange gjentakelser av uønskede hendelser.

– Så langt har vi en RUH-vedi på 4 i byggetrinn 3, og det er vi svært godt fornøyd med, konstaterer Rommetveit.      

Ingen skader med fravær

Ni måneder etter oppstarten er det ikke meldt inn alvorlige ulykker i byggetrinn 3. H1-verdien er per dags dato på null, noe som er i tråd med målsettingen, opplyser utbyggingssjef Trygve Slåke.

– Det overordnede målet er å unngå skader med fravær i anleggsperioden. Det er en ambisiøs målsetting som krever at entreprenørene tar HMS på alvor og at vi som byggherre er godt organisert. OPAK spiller en viktig rolle i den operative virksomheten, og selskapet løser oppgavene det er tildelt på en tilfredsstillende måte, sier Slåke.

Sandra Rommetveit berømmer entreprenørene for gode holdninger til HMS.

– Man vil selvsagt oppleve uforutsette hendelser, men vi jobber med tre av de største firmaene innen bygg og anlegg. De følger opp alle hendelser for å hindre gjentakelser, og det er tydelig at de er godt kjent med rutiner, har gode systemer og tar sikkerhet på arbeidsplassen på alvor.

Relevante artikler