Portefølje øst – planprosjekter, for Bane NOR

Foto: Ukjent


Oppdragsgiver

Bane Nor

OPAKs rolle
Prosjektstyrer

Tidsrom
Januar 2021- des 2021

Verdi (prosjektkostnad)
N/A (planprosjekter i tidlig fase)

Entrepriseform
N/A

Fase
Tidligfase og forprosjektfase

Fase
Tidligfase og forprosjektfase


Beskrivelse
Oppdraget er Prosjektstyrer i Bane NORs Portefølje Øst – planprosjekter, med to prosjekter: Ny togtunnel Oslo og Kongsvingerbanen.

OPAKs rolle er operativ prosjektstyrer med ansvar for å integrere alle fagene innen prosjektstyring i prosjektet. Ansvarlig for å vedlikeholde alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring. Arbeid med prosjektenes leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm i samsvar med styrende dokumenter, systemer og retningslinjer i Bane NOR.

Miljømål
N/A – konkrete miljømål vil bli utarbeidet i prosjektene. Jernbanen er en klimavennlig transportform, og overføring av transporttjenester fra vei, sjø og luft til jernbane er gode klimatiltak. Bane NORs ambisjon er å støtte opp under de nasjonale miljømålene og arbeide for å redusere utslipp av klimagasser.