Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

KVU Skolebehovsplaner

Konseptvalgutredninger i forbindelse med skolebehovsplaner for Utdanningsetaten, Oslo kommune

Oppdragsgiver

Utdanningsetaten, Oslo kommune

Verdi (prosjektverdi)

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2010-2015

OPAKs rolle

Oppdragsledelse

Gjennomføring

Entrepriseform

Faser

OPAKs honrar

Beskrivelse

OPAK har utarbeidet en rekke konseptvalgutredninger i forbindelse med skolebehovsplaner for Utdanningsetaten, Oslo kommune. KVU-ene er utarbeidet i henhold til mal for KVU i Oslo kommune.

KVU videregående skoler i Oslo
Utarbeidelse av fullstendig konseptvalgutredning av behov på kort og lang sikt for videregående skoler i Oslo. KVU-en omfatter vurdering av behov for kapasitetsutvidelse, samt behov for strategisk tomtekjøp basert på tidligere og nye kartlagte utvidelsesmuligheter ved eksisterende skoler. Investeringstiltak: 1 mrd. NOK.

KVU Skolebehovsplanen 2016-2026
Utarbeidelse av fullstendig konseptvalgutredning med vurdering av behov på kort og lang sikt for områdene Ellingsrudåsen, Ullern/Vestre Aker, Mortensrud og Østensjø i Oslo. Vurdering av behov for kapasitetsutvidelse og behov for strategisk tomtekjøp basert på tidligere og nye kartlagte utvidelsesmuligheter ved eksisterende skoler. Muligheter for justering i utbyggingstakt opp mot mulighet for endring av skolestruktur og overgangsordninger.

KVU Skolebehovsplanen 2014-2024
Hovedansvaret for planlegging og samordning av totalt syv områdevise konseptvalgutredninger der elevtallsprognosene har økt siden 2012, inkl. ungdomstrinn, videregående skole og spesialundervisning. Overordnet metodedokument og bistand og samkjøring mot Utdanningsetatens parallelle arbeid med utarbeidelse av Høringsutkast Skolebehovsplan 2014-2024. Totalt er mellom 40-50 alternativer vurdert, med et forventet samlet investeringsomfang på ca. 2 MRD. Investeringstiltak: ca. 2 mrd. kr.

KVU Skolebehovsplanen 2012-2022
Byomfattende konseptvalgutredninger for ny skolebehovsplan i Oslo kommune, for å dekke et behov på ca. 17 600 nye skoleplasser i perioden 2012-2022. KVU-en inkluderer overordnet metodedokument og behovs- og interessentanalyse for hele byen. Fordelt på 9 områdeutredninger, inkluderte både barne- og ungdomsskole og videregående skole. I gjennomgangen ble ca. 60 ulike alternativer vurdert og kalkulert, både på kost og tid. I tillegg ble det gjennomført omfattende tomtesøk, og bl.a. gjentatte møter med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren.
Investeringstiltak: ca. 8-10 mrd. kr.

OPAK har hatt ansvaret for utarbeidelse av grunnkalkyler for alle alternativer. I tillegg har OPAK utarbeidet en økonomimodell basert på Finansdepartementets prinsipper for samfunnsøkonomiske beregninger (som også tar inn over seg investerings- og driftsanalyser og LCC), som har vært benyttet til å vurdere alle alternativer kvantitativt. OPAK har også hatt ansvaret for intern kvalitetssikring av økonomimodell, innhold og resultater.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser