Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Lindeberg sykehjem

Oppføring av nytt sykehjem på Lindeberg

Oppdragsgiver

Oslobygg KF (tidligere Omsorgsbygg Oslo KF)

Verdi (prosjektverdi)

Ca. 800M NOK

Enheter

Størrelse

Totalt ca. 16 000 kvm

Tidsrom

2016 - 2022

OPAKs rolle

Prosjektleder

Entrepriseform

Totalentreprise, med samspill i forprosjektet – frem til KS2

Faser

Alle faser

Faser

Beskrivelse

OPAK har hatt rollen som byggherrens representant (byggherre) i kontraktene med totalentreprenøren, og leverandører/entreprenører med direkte kontrakter med Oslo kommune, prosjektleder og byggherrens representant iht. Byggherreforskriften.

Prosjektet er sluttsertifisert som BREEAM Excellent og inngikk i forskningsprosjektet LowEx. LowEX er et gulvvarmesystem for oppvarming, optimalisert for høy energieffektivitet, som også kan levere kjøling/svaling. De fleste rom i sykehjemmet varmes og kjøles/svales med LowEx systemet. Unntaket er badegulv, som har gulvvarme forsynt med varmt tappevann, og trapperom med radiatorer. Dette er egne systemer, med egne varmepumper.

Styringen av varme og kjøling på romnivå med LowEx avviker fra tradisjonell styring av klimainstallasjoner ved at det ikke er romlufts-temperaturen som regulerer varme- og kjølepådrag. Det er i stedet massetemperaturen, altså temperaturen i påstøpen der rørene til gulvsystemet ligger, som styrer hvor mye varme og kjøling som skal leveres til det enkelt rom. Siden rørene ligger nedstøpt i gulvkonstruksjonen, og vannet har lavere temperatur enn i et tradisjonelt vannbårent gulvvarmeanlegg, er anlegget også tregere enn høytemperatur gulvvarme. Temperaturene i gulvsystemet, og veksling mellom varme-, kjøle- og passiv modus. styres bla. av værprognoser fra YR. Middeltemperaturen de første 24 timene vektes med 70% og de neste 24 timene med 30 %. Verdier tas inn og oppdateres fra værvarslingstjeneste hver 2-4 time. Vektingsfaktorene på 70 og 30 % og oppdateringsintervallet er justerbart via SD-anlegget. Værprognosestyringen kompenserer for at lav temperatur på vannet gir større treghet.

Kilden for varme og kjøling er 27 geobrønner. Sykehjemmet har dessuten solceller på taket og flere typer bygningsintegrerte solceller.

Lindeberg sykehjem er et «nær nullenergibygg» etter Zeb standard, og levert energi er under 40 kWh/m2/år. (ca. 1/5 av kravet i TEK).

Prosjektet ble støttet av Enova med i overkant av 10 MNOK (Energieffektive nybygg) pga. LowEx og bygningsintegrerte solceller.

Prosjektet omfattet riving av eksisterende Lindeberg sykehjem (Oslos største sykehjem) og planlegging, prosjektering og bygging av nytt sykehjem med 144 plasser på samme tomt. Prosjektet omfatter også åpning av Lindbergbekken, etablering av et grøntdrag med turvei og etablering av en ny bussholdeplass.

Lindeberg sykehjem fremstår som et tilnærmet «kort og nøkkefritt» sykehjem – et av de første i Oslo. Sykehjemmet har, i tillegg til «smartdør-teknologi», også posisjoneringsteknologi – integrert i sykesignalanlegget.

Forprosjektet ble gjennomført i en samspillsmodell og gjennomføringsfasen iht. NS 8407. Håndtering av kompliserte grensesnitt mot rammeleverandører for SD/automasjon, porttelefoni, adgangskontroll og nettverksutstyr inngikk i prosjektet. Prosjektet omfattet dialog med øvrige aktører som BYM, EBY, VAV og PBE.

Prosjektet har hatt et høyt miljøfokus med følgende hovedmål:

• BREEAM NOR 2012 «Excellent»
• Fossilfri byggeplass
• 20 % reduksjon i klimagassutslipp fra materialer ift.klimagassregnskap.no
• Pilotbygg i forskningsprosjektet LowEx, støttet av Norges Forskningsråd
• Energimerke A
• Nær nullenergibygg, nZEB, iht. Futurebuilt sin definisjon

Ved ferdigstillelse er alle ovenstående miljømål realisert. I tillegg tilfredsstiller bygget alle krav i passivhusstandarden NS 3701:2012 og er også dermed å regne som et passivhus.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser