Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Fylkesveg 704: Tanem-Tulluan

Bygging av veg i ny trase, tunnel, samt bygging av ny gang- og sykkelveg og utbedring av eksisterende veg.

Oppdragsgiver

Trøndelag fylkeskommune utbygging veg

Verdi (prosjektverdi)

Ca. 600MNOK

Enheter

Størrelse

Tidsrom

Februar 2023-høst 2024

OPAKs rolle

Teknisk byggeleder vei og VA

Entrepriseform

Utførelsesentreprise

Faser

Gjennomføring

OPAKs honrar

Beskrivelse

Fylkesveg 704 bygges i ny trase for å bedre trafikksikkerhet og miljø. Den nye vegen bygges slik at tungtrafikken styres vekk fra boligområdene langs eksisterende veg ved skole og barnehage. Den nye vegen gir også bedre veg inn til næringsområdet på Tulluan og inn mot vegen til Vassfjellet skisenter.

Prosjektet består av 4,5 km veg og 980 meter tunnel. 2 bruer på 97 meter og 44 meter. Kryssing av kommunal veg over portal. 30 meter gang- og sykkelveg, samt 250 meter støyskjerming. 1 rundkjøring. Delvis omlegging og oppgradering av tur- og driftsveg parallelt med ny veg. Støttemurer. Motfylling og avlasting i kvikkleireområde. 12 000 m lukkede rørgrøfter, 137 kummer. 102 000 m3 grunnforsterkning i dagsone.

Luftforurensing, inkludert støv, fra (anleggs-)virksomheten skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. Vegens omgivelser skal formes slik at de framstår som naturlige elementer i landskapet. Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med prosjektet skal begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang, og det skal velges materialer og utstyr som gir lavt energiforbruk og utslipp. Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomføres med minst mulig arealtap av dyrket mark og med færrest mulige ulemper for landbruksdrift.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser