Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Konseptvalgutredning

En konseptvalgutredning omfatter et sett av prosesser hvor målet med utredningen er å anbefale et konsept for videre bearbeiding. Frem mot denne anbefalingen skal konseptvalgutredningen identifisere de behov, mål og krav som foreligger for tiltaket, samt at konseptvalgutredningen skal avdekke det mulighetsrommet som finnes for å løse disse behovene. Deretter gjennomføres en alternativanalyse av de mulighetene som oppfyller kravene som er satt i innledende prosesser, hvor usikkerhetsanalyse (kvantitativ analyse) og vurdering av nytte opp mot kostnader (kvalitativ analyse) er viktige elementer (samles i en samfunnsøkonomisk analyse).

Konseptvalgutredningens viktigste formål er at det beste alternativet blir valgt basert på det behovet som er identifisert.

Konseptvalgutredninger (KVU) er tidligfaseutredninger i forbindelse med store statlige eller kommunale prosjekter hvor Kvalitetssikringsordningen skal legges til grunn for investeringsbeslutning og prosjektgjennomføring. Målet med konseptvalgutredninger er å vurdere prinsipielle løsninger og behov, og utrede et forslag til konsept som ivaretar disse behovene på best mulig måte. Konseptvalgutredningene skal gi staten bedre styring med store prosjekter, og sikre at grundige strategiske vurderinger gjøres i en tidlig fase av prosjektet.

OPAK har høy kompetanse og god erfaring med prosessene som inngår i konseptvalgutredninger, for eksempel utredning/alternativanalyse, økonomiske beregninger (investeringskalkyler og LCC), prosjektfaglig forståelse, byplan/regulering, byggeteknikk, veg/trafikk og bygg- og driftskalkyler og gjennomføringsstrategier (inkludert OPS).

OPAK har meget god kjennskap til blant annet Oslo kommunes tomter og eiendommer. Vi har gjennomført til dels omfattende tomtesøk og verdivurderinger i for eksempel skoleutredninger over flere år og KVU for fremtidig regjeringskvartal, i tillegg til verdivurderinger gjennom flere ti-år for både private og offentlige aktører.

Klikk her for mer informasjon om hvordan OPAK gjennomfører konseptvalgutredninger, med tilhørende redegjørelse for prosessens innhold og omfang.

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.