Reguleringsplan for Losbyveien gang- og sykkelvei

Foto: OPAK AS


Oppdragsgiver

Lørenskog kommune

OPAKs rolle
Prosjektledelse – sluttføring

Tidsrom
2020-2020 (10 mnd)

Verdi (prosjektkostnad)
71 MNOK

Entrepriseform
N/A (avgjøres i neste fase)

Fase
Forprosjekt-reguleringsplan

Miljømål
Gang-/sykkelvei langs Losbyveien skal etableres for å øke sikkerheten for myke trafikanter, øke tilgjengeligheten til turområdene i og rundt Losby og gi trygg skolevei. Tiltaket innebærer bygging av gang og sykkelveg fra Finstad og ut til Losby besøksgård, en strekning på ca. 3,5 km.

OPAKs rolle er prosjektledelse og sluttføring av arbeidet med reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei. Arbeidet inkluderer å være byggherrens prosjektleder i planleggingsfasen, styring av rådgiverkontrakt, kontakt med reguleringsmyndighet i kommunen, interkommunal landbruksmyndighet og vegmyndighet i fylket, kontakt med grunneiere, rapportering, informasjon, økonomi, fremdriftsoppfølging mv.

Miljømål
Styrke sykkel og gange som transportform – dette er et tiltak for myke trafikanter for å skape en bedre skoleveg langs strekningen.
Helse: Mål å bedre tilgjengeligheten til Marka og aktivitetstilbudene på Losby.
Kulturlandskap: Området ved Ruud gård er vurdert å ha svært høy estetisk landskapsverdi, og en allé med ospetrær beholdes så langt det er mulig som sentralt element i kulturlandskapet.
Jordbrukslandskap og dyrka mark: Gang- og sykkelveien er omprosjektert for å redusere inngrepet i dyrkamark.
Biologisk mangfold: Hensynet til amfibier i Grinderud skogsdam er utredet. Tiltak i en dam vil bli utført av hensyn til forekomst av små salamander