KVU av Vitensenter på Tøyen

Konseptvalgutredning for nytt Vitensenter på Tøyen

Foto: Tove Lauluten


Oppdragsgiver

Utdanningsetaten, Oslo kommune

OPAKs rolle
Oppdragsledelse
Ansvar for gjennomføring av KVU

Tidsrom
2013-2014


Beskrivelse
Oppdraget omfatter utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU) for nytt Vitensenter på Tøyen i samarbeid med Metier og Arkitektskap. KVU-en vurderer alternative konsepter og utgjøre nødvendig underlag for videre beslutninger. Både investeringsbehov og en bærekraftig driftsmodell er utredet.

OPAK har i oppdraget hatt ansvaret for utarbeidelse av grunnkalkyler for alle alternativer. I tillegg har vi utarbeidet en økonomimodell basert på Finansdepartementets prinsipper for samfunnsøkonomiske beregninger (som også tar inn over seg investerings- og driftsanalyser og LCC), som har vært benyttet til å vurdere alle alternativer kvantitativt. OPAK har også hatt ansvaret for intern kvalitetssikring av økonomimodell, innhold og resultater. Tomtesøk og tomtevurderinger er gjennomført.