Heggstad Søndre – ekstern infrastruktur

OPAKs rolle:
Assisterende prosjektledelse, byggeledelse og SHA-koordinator utførelse

Tidsrom:
2019 – 2021

Verdi (prosjektkostnad):
75 MNOK

Entrepriseform:
Utførelsesentreprise NS 8405

Fase:
Innledende forarbeid mot etablering at infrastruktur for SESAM, oppfølging av byggefase

Beskrivelse
Etablering av VA-anlegg, masseflytting og lagvis oppbygging av motfylling, krevende geotekniske forhold, forurensede masser fra avfallsdeponi. Kryssing av jernbane og koordinering av togfrihelg, etablering av adkomstveier samt gang og sykkelvei.