Blakli forberedende arbeider

Oppdragsgiver:
Trondheim kommune – Eiendom – utbygging

OPAKs rolle:
Byggeledelse og SHA-koordinator utførelse

Tidsrom:
2017 – 2019

Verdi (prosjektkostnad):
55 MNOK

Entrepriseform:
Utførelsesentreprise NS8405

Fase:
Oppfølging i byggefase

Beskrivelse
Etablering av infrastruktur samt klargjøring for bygging av nye Risvollan HVS.
Omlegging av høyspent fra luft til OPI, omlegging av hovedvannsledning og etablering av VA, fjernvarme, avfallsug og flomløp. Etablering av ny kabelendemast, oppfylling og klargjøring av tomt. Etablere ny adkomstvei for Statnett.
.