Nye Ny-Krohnborg Bydelssenter

OPAKs prosjekt omfattet rehabilitering og nybygg av Nye Ny-Khronborg Bydelssenter

Meny